Lead by Design (ภาษาไทย)

Lead by Design (ภาษาไทย)

www.seasiacenter.com
Exploring the tools used by executives to develop contextualized solutions for their business.


การเอาใจใส่ในการขายระดับองค์กร
Sep 16 • 19 min
แขกรับเชิญของรายการตอนนี้ คุณภิญญลักษณ์ อัครโชควิรัตน์ (นัสม่า) เจ้าหน้าที่บริหารงานขายผู้มากประสบการณ์มาจับเข่าคุยกับเราถึงเรื่องความท้าทายต่างๆ ที่เหล่าพนักงานขายต้องเจอ และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา…
วัฒนธรรมการสอนภายในองค์กร
Sep 16 • 25 min
ในรายการตอนนี้ คุณพงษ์ยุทธ สุภัทรวณิชย์ (เหน่ง) มาช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างการสอนและการให้คำปรึกษา และบริษัทสามารถใช้การสอนเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมขององค์การและการทำงานของพนักงานได้อย่างไร…
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น
Sep 16 • 22 min
ในรายการตอนนี้ คุณชาย อินทรกำแหง (ชาลี) มาแยกแยะความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สองสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และผู้นำสามารถพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างไร คุณชาลีช่วยนิยามกระบวนการคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้นำ และธุรกิจต่างๆ…
ความคิดแบบภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้
Sep 16 • 36 min
ในรายการตอนนี้ คุณภิญญาพัชญ์ เสรีวิริยะกุล (ภิญ) มาพูดคุยถึงการทำให้องค์กรสามารถเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมขององค์กรไปสู่ความคิดแบบภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ คุณภิญได้ชี้ให้เห็นว่าหลายครั้งที่ผู้นำได้ตกหลุมพรางของการเข้าข้างตัวเอง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในทีม…
อะไรคือ Design Thinking (การคิดแบบนักออกแบบ) กับการเชื่อมโยงกับ Business Agility (ความปราดเปรียวทางธุรกิจ)
Aug 1 • 20 min
เราคงเคยได้ยินคำว่า Design Thinking เป็นคำที่โลกธุรกิจใช้มาได้สักระยะหนึ่งแล้ว มีหลายองค์กรได้นำ Design Thinking มาประยุกต์ใช้แล้วทำให้องค์กรเหล่านั้นเกิดความปราดเปรียว คุณเชิดพงษ์ ขันธ์นะภาจะมาพูดถึงเรื่องนี้ในเชิงลึก นำเสนอโดย SEAC…